Sevadars

Here are the DC Sikh Gurdwara Sevadars
       Name                            Email                                        Contact
Daljit S. Sawhney       Shaersingh@yahoo.com                410-760-9300
Harpreet K Chadha    preeeet4@yahoo.com                    443-939-2654
Ravinder K sawhney  sawhneyrav@gmail.com               443-255-0373
Manjit K Saini             mksaini@verizon.net                     410-585-7110
Harjeet S Sachdeva   optimistic.jeet@gmail.com            609-943-8498