Sevadars

Here is the list of Sikh Gurdwara DC Sevadars.
Daljit Sawhney
Harpreet Chadha
Ravinder Sawhney
Manjit Saini
Harjeet Sachdeva